Физика. Емтихан билеттері

Oinet.kz 21-09-2020

1 БИЛЕТ

 1. Механикалық қозғалыс. Жол және орын ауыстыру. Жылдамдық. Үдеу.

 2. Ток күші. Электр кернеуі. Электр кедергісі.

 3. Денені қыздыруға қажетті жылу мөлшерін есептеуге арналған есеп.2 БИЛЕТ

 1. Инерция құбылысы. Ньютонның І заңы. Күш және күштерді қосу. Ньютонның ІІ заңы.

 2. Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс.

 3. Күш және күштерді қосу тақырыбына есептер.


3 БИЛЕТ

 1. Ньютонның ІІІ заңы. Импульс. Импульстің сақталу заңы.

 2. Радиоактивті изотоптар және оларды қолдану. Радиоактивті сәулелерден қорғану мәселері.

 3. Ядролық реакциялар теңдеуіне есеп.


4 БИЛЕТ

 1. Ауырлық күші. Еркін түсу. Дененің еркін түсу үдеуі. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

 2. Әртүрлі ортадағы электр тогы.

 3. Электр тогына есептер.


5 БИЛЕТ

 1. Серпімділік күші. Динамометр.

 2. Тұрақты токтың магниттік әсері. Электрқозғалтқыш.Электромагниттер.

 3. Серпімділік күшіне есептер.


6 БИЛЕТ

 1. Физикадағы векторлық және скалярлық шамалар. Векторларға амалдар қолдану.

 2. Генераторлар. Трансформаторлар. Электр энергиясының алыс қашықтықтарға жеткізілуі.

 3. Механикалық жұмысты есептеуге есеп.


7 БИЛЕТ

 1. Күштің жұмысы. Кинетикалық және потенциалдық энергиялар. Механикалық энергияның сақталу заңы.

 2. Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Жылу берілудің түрлері.

 3. Кинетикалық және потенциалдық энергияларға есептер.


8 БИЛЕТ

 1. Механикалық тербеліс. Механикалық толқындар. Табиғаттағы және техникадағы толқындар.

 2. Үйкеліс күші. Табиғаттағы және толқындағы үйкеліс.

 3. Үйкеліс күшіне есептер.


9 БИЛЕТ

 1. Газдардың, сұйықтардың және қатты денелердің молекулалық құрылысы. Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.

 2. Линзалар. Линзада кескін алу. Жұқа линзаның формуласы.

 3. Бүкіләлемдік тартылыс заңына есеп.


10 БИЛЕТ

 1. Жылулық тепе-теңдік. Температура. Температураны өлшеу.

 2. Көз-оптикалық жүйе. Оптикалық құралдар.

 3. Механикалық энергияның сақталу заңына есеп.


11 БИЛЕТ

 1. Термодинамиканың І заңы. Термодинамиканың ІІ заңы.

 2. Жай механизмдер. Иіндік. Иіндіктің тепе-теңдік шарттары.

 3. Өткізгіштің меншікті кедергісі, ұзындығы және көлденең қимасының ауданы бойынша кедергіні табуға есеп.


12 БИЛЕТ

 1. Жылу берілудің түрлері: жылуөткізгішті, конвекция, сәулелену. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілуге мысалдар.

 2. Дененің салмағы. Салмақсыздық. Асқын салмақ.

 3. Тізбектей және параллель жалғанған өткізгіштердің жалпы кедегісін анықтауға есеп.


13 БИЛЕТ

 1. Жылу мөлшері. Меншікті жылусыйымдылығы. Балқу және кристалдану.

 2. Математикалық маятник. Серіппелі маятник.

 3. Теңүдемелі қозғалыстың жолы немесе жылдамдығын анықтауға есеп


14 БИЛЕТ

 1. Булану. Конденсация. Қайнау. Ауаның ылғалдылығы.

 2. Фотоэффект. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

 3. Фотоэффект құбылысына есептер.


15 БИЛЕТ

 1. Денелердің электрленуі. Электр зарядының тегі Зарядтардың өзара әсерлесуі. Электр зарядының сақталу заңы.

 2. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының ПӘК-і. Жылу машиналарын пайдалану кезіндегі экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау.

 3. Ньютонның ІІ заңына есеп.


16 БИЛЕТ

 1. Тұрақты электр тогы. Электр тізбегі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы.

 2. Архимед заңы. Денелердің жүзу шарттары. Ауада ұшу.

 3. Зертханалық жұмыс «Маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау».


17 БИЛЕТ

 1. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы. Токтың жылулық әсерін техникада қолдану.

 2. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс.

 3. Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына есеп.


18 БИЛЕТ

 1. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Конденсатор.

 2. Жасанды серіктердің қозғалысы.

 3. Электр өрісі кернеулігіне есеп.


19 БИЛЕТ

 1. Эрстед тәжірибесі. Токтың магнит өрісі. Магниттердің өзара әсерлесуі. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері.

 2. Теңүдемелі қозғалыс. Теңүдемелі қозғалыстың жылдамдығы мен орын ауыстыруы.

 3. Теңүдемелі қозғалысқа есептер.


20 БИЛЕТ

 1. Электромагниттік индукция құбылысы. Фарадей тәжірибелері.

 2. Іштен жану қозғалтқышы. Реактивті қозғалтқыш. Тоңазытқыш машиналар.

 3. Электромагниттік толқынның ұзындығы, жиілігі және таралу жылдамдығы арасындағы байланысқа есеп.


21 БИЛЕТ

 1. Жарықтың таралу заңы. Жарықтың шағылу заңы. Жарықтың сыну. Жазық айна.

 2. Резерфорд тәжірибесі. Атомның планетарлық моделі. Атом ядросының құрамы.

 3. Импульстің сақталу заңына есеп.


22 БИЛЕТ

 1. Атомдардың сәуле шығару және сәуле жұту спектрлері. Бор постулаттары.

 2. Қысым. Атмосфералық қысым. Паскаль заңы.

 3. Электр тогының жұмысы немесе қуатына есеп


23 БИЛЕТ

 1. Радиоактивтілік α-, β- және γ-сәуле шығару.

 2. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы.

 3. Джоуль-Ленц заңына есеп.


24 БИЛЕТ

 1. Ядроның байланыс энергиясы. Радиоактивті ыдырау заңы. Тізбекті ядролық реакция.

 2. Электромагниттік толқындар және олардың негізгі қасиеттері.

 3. Зертханалық жұмыс «Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау»


25 БИЛЕТ

 1. Ғылыми әлемдік бейнені қалыптастырудағы физиканың маңызы. Физикалық құбылыстарды сипаттау және бақылау. Физикалық тәжірибе. Физикалық шамаларды өлшеу.

 2. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.

 3. Сұйықтың ыдыс табанына түсіретін қысымына есеп.

Физика. 9 сынып. Емтихан билеттері
Физика. Емтихан билеттері
Сәйкес тақырыптар
Көтерілу